Veli Grup Çalışmaları

Gelişim Dönemleri ve Öz-düzenleme Becerisi

Öz düzenleme hayatın birçok alanında önemli bir beceri olarak karşımıza çıkmakta ve gelişmiş olması yaşam deneyimlerimizi kolaylaştırır. Öz düzenleme; duyguları, düşünceleri ve davranışları organize etmeye yarayan ve bireyin çevreden gelen uyaranlara en uygun şekilde tepki vermesini sağlayan birçok beceri ile oluşur. Bu beceriler yıllar içinde farklı deneyimler ile yavaş yavaş şekillenir. Çocukların öz düzenleme becerilerinin gelişimi desteklendiğinde yaşanılan birçok güçlüğün kendiliğinden çözüldüğü gözlemlenir.

Çocuklarımızın en hızlı geliştikleri ve ebeveyn tutumlarından en yoğun etkilendikleri bu dönemde, velilerimizle çocuklarımızın dünyasını birlikte anlamaya çalışıp, paylaşımlarda bulunduğumuz “Gelişim Dönemi Özellikleri ve Öz-düzenleme Becerileri” çalışma düzenlenir.

 

Etkili İletişim

İletişim; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Bu sürecin başarısı, bireyin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur. Ebeveyn – çocuk ilişkisinde her iki tarafın da birbirlerinin duygu ve düşüncelerini paylaşarak kabul etmeleri ile birçok soruna çözüm bulunabilir. Etkili iletişimin kullanılmadığı ortamlarda ise çocuk dışarıdan anlaşılmadığını ve kabul edilmediğini hissedecektir. Etkili iletişim yolları ise çocukların kabul edildiklerini hissedecekleri, kendilerine ve çevresine güven duyacakları bir yöntemdir. Çocukların, iletişimi öncelikle anne-babalarından öğrendiği gerçeğini de göz önünde bulundurarak ona doğru bir model olmamız bu noktada önem kazanmaktadır.

Velilerimizin çocukları ile sağlıklı ve etkin bir iletişim kurabilmeleri, kendilerini bu anlamda değerlendirmeleri, olası problemlerle baş edebilmeleri, başka anne-babalarla beraber birbirlerinin yaşamsal örnek ve deneyimlerinden yararlanabilmeleri amacıyla “Etkili İletişim” konulu çalışma düzenlenir.

 

Sorumlu Çocuktan, Duyarlı Yetişkine

Anne – babalar olarak çocuklarımıza sorumluluk değerini kazandırma konusunda çok büyük çaba gösteririz. Sorumluluk sahibi olmalarının onların hayatını kolaylaştıracağını, onları rahat ve güvende hissettireceğini biliriz. Fakat bu süreçte birtakım güçlükler de yaşarız.

Anne – babalara yönelik olarak hazırladığımız bu grup çalışması, sorumluluğun hayatımızdaki yeri, önemi konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflerken, aynı zamanda bu değeri çocuklarımıza nasıl kazandıracağımızla ilgili teorik ve pratik bilgilerin paylaşıldığı bir çalışmadır.

 

Değişen Dünyada Çocuk Yetiştirmek

21.yüzyılda sürekli gelişen ve değişen bir dünyada çocuk yetiştirirken neyin doğru, neyin yanlış olduğunu düşünüyor, araştırıyoruz. Çocuklarımızın gelecekte çağın gerektirdiği beceri ve yetkinlikleri geliştirmeleri ve geleceğin mesleklerinde başarılı olmaları için yeterli donanıma sahip bireyler olabilmeleri için nasıl destekleyebileceğimiz konusunda yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Çocuklarımızın en hızlı geliştikleri ve uyarıcılardan en yoğun etkilendikleri bu dönemde velilerimizle çocuklarımızın dünyasını gözden geçirip birlikte paylaşımlarda bulunabilmeleri amacıyla “Değişen Dünyada Çocuk Yetiştirmek” konulu çalışma düzenlenir. Bu çalışmada çocuklarımızın dünyasını daha yakından fark etme ve yaşanan güçlüklere çözüm bulabilme fırsatı bulunur.